بيمه هواپيما | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه هواپيما

بيمه هواپيما

بیمه هواپیما نیز مانند بیمه اتومبیل در صورت بروز حادثه هم خسارات مالی به وسیله نقلیه و هواپیما و هم خسارات مالی و جانی وارد به افراد را شامل می شود

پوششهای بیمه نامه بدنه هواپیما

1- بیمه تمام خطر در زمانی که هواپیما در حرکت نیست

2- بیمه تمام خطر به جز مواقعی که هواپیما در پرواز است

3- بیمه تمام خطر بر روی زمین و در زمان پرواز

- پوششهای بیمه مسئولیت هواپیما

1 ) جرح بدنی به استثنای مسئولیت در قبال سرنشینان هواپیما

2 ) جرح بدنی سرنشینان هواپیما

3 ) بیمه مسئولیت خسارت مالی

- بیمه فرانشیز

- بیمه جنگ