بيمه مهندسی | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه مهندسی

بيمه مهندسی

- بیمه تمام خطر پیمانکاران 

- بیمه ماشین آلات پیمانکاری

- بیمه شکست ماشین آلات        

- بیمه فساد کالا در سردخانه 

- بیمه تمام خطر نصب  

- بیمه تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری

- بیمه سازه های تکمیل شده 

- بیمه عدم النفع

 رایج ترین بیمه های تمام خطر مهندسی که در حال حاضر در ایران معمول است عبارتند از :

الف ) بیمه تمام خطر مقاطعه کاران (C.A.R)

خسارت های قابل جبران در این بیمه شامل خسارت های مادی و خسارت های وارده به اشخاص می شود .

ب بیمه تمام خطر نصب (E.A.R)

1- خسارت های وارده به عملیات ساختمانی ، ماشین آلات و تأسیسات

2- خسارتهای وارده به اشخاص ثالث

پ ) بیمه شکست ماشین آلات و عدم النفع (M.B)

در بیمه شکست ماشین آلات ، ماشین ها و لوازم مکانیکی موجود در کارخانه حین انجام کار و یا در مدت توقف و در طول مدت نگهداری تحت پوشش قرار می گیرد