بيمه مسافرين خارج از كشور | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه مسافرين خارج از كشور
بيمه مسافرين خارج از كشور

بيمه مسافرين خارج از كشور

مزایای بیمه نامه و نحوه استفاده از آن:

1- پرداخت هزینه های پزشکی ، جراحی،داروخانه و بیمارستان

2- پرداخت هزینه های فوریت های دندانپزشکی    

3- پذیرش و انتقال پزشکی به نزدیکترین بیمارستان یا بازگرداندن بیمار به ایران تحت نظارت نظام پزشکی

4- پرداخت هزینه  دعاوی حقوقی

5-راهنمایی و کمک رسانی در صورت سرقت یا مفقود شدن مدارک مسافرتی     

6- بازگرداندن کودکان به ایران در صورت فوت و یا انتقال پزشکی بیمه شده

7- پرداخت هزینه عزیمت همراه به بالین بیمه شده بستری در بیمارستان   

 8- بازگرداند جسد به ایران در صورت فوت بیمه شده در طول مدت مسافرت

 9- ارسال پیام های فوری

10- بازگشت ناخواسته به کشور محل اقامت  

11- ارسال فوری دارو          

 12- تاخیر یا مفقود شدن توشه مسافرتی