بيمه مسئوليت | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه مسئوليت

بيمه مسئوليت

موضوع بیمه نامه مسئولیت مدنی تأمین و جبران خسارت هایی است که بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجه دیگران می شود .

الف : تعهدات بیمه گر

در بیمه نامه های مسئولیت مدنی خسارت قابل پوشش به دو دسته تقسیم  می شود .

1 – خسارت مالی

2 – خسارت بدنی

ب : انواع بیمه مسئولیت

1 – مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان ( صنعتی ، خدماتی ، ساختمانی )

2 – مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان

3 – مسئولیت حرفه ای مهندسین ناظر ، طراح و محاسب ساختمان

4 – مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

5 – مسئولیت مدیران مهد کودکها

6 – مسئولیت مدنی مدیران و ناجیان استخر

7 – مسئولیت مدنی مدیران واحدهای اقامتی

8 – مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان محصول

9 – مسئولیت مدیران آژانسها و تورهای مسافرتی

10 – مسئولیت مدنی در قبال استفاده کنندگان از آسانسور

11 – مسئولیت مدنی رایانه

12 – پول در صندوق

13 – پول در راه