بيمه كشتی | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه كشتی

بيمه كشتی

در بیمه کشتی با توجه به نوع پوشش شناورها ، شرکت بیمه مسئول جبران خسارت ، بدنه ، ماشین آلات وسرنشینان شناورها می باشد .

در بیمه کشتی ، خسارت ناشی از خطرات زیر ، تحت پوشش قرار می گیرد :

- بیمه بدنه ماشین آلات

خسارت وارده به کشتی در اثر :

آتش سوزی و انفجار

طوفان

به گل نشستن و یا برخورد با صخره ها

تصادم شناور بیمه شده با شناور دیگر

- بیمه ارزش اضافی کشتی

- بیمه جنگ

- بیمه مسئولیت مالکان کشتی