بيمه عمر و سرمایه گذاری | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه عمر و سرمایه گذاری

بيمه عمر و سرمایه گذاری

یمه عمر قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر متعهد می شود که در صورت حیات شخص یا فوت او در زمان معینی و در مقابل دریافت حق بیمه ، مبلغی بصورت یکجا یا مستمری به فرد یا افرادی که از طرف او انتخاب     می شوند ( ذینفع ) بپردازد .

انواع بیمه های عمر :

1 – بیمه های عمر به شرط حیات

2 – بیمه های به شرط فوت

3 – بیمه های عمر مختلط که ترکیبی از این دو نوع فوق می باشند .

خصوصیات و مزایای بیمه عمر :

1 – تأمین آتیه و حمایت خانواده در مقابل آثار زیانبار ناشی از فوت سرپرست خانواده .

2 – ایجاد سرمایه یا مستمری از طریق پس انداز برای شخص بیمه شده .

3 – معافیت مالیاتی