بيمه درمان تكميلی | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه درمان تكميلی
بيمه درمان تكميلی

بيمه درمان تكميلی

این نوع پوشش بیمه ای جهت گروه های بالای 50 نفر به منظور جبران هزینه های مازاد بر سهم بیمه گران اولیه ( تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی نیروهای مسلح و ....)

برای کارکنان شاغل در سازمانها و موسسات و افراد تحت تکفل آنان با پوششهای زیر تا سقف مورد تعهد هر بیمه گذار ارائه می گردد .

 پرداخت هزینه های بیمارستانی و درمانی و اعمال جراحی

به شرط بستری شدن در بیمارستان یا بیشتر از 6 ساعت آنژیوگرافی قلب ، دیسک ستون فقرات ،  انواع سنگ شکن

 جبران هزینه شش عمل جراحی مهم

شامل قلب ، مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات )، پیوند کلیه و مغز اسخوان ، کبد و ریه

 هزینه زایمان طبیعی و سزارین

 هزینه های پاراکلینیکی (1)

انواع اسکن و سی تی اسکن ، ماموگرافی ، سونوگرافی ، رادیوتراپی ، MRI ، آندوسکوپی و اکوکاردیوگرافی

 هزینه های پاراکلینیکی (2)

شامل تست ورزش ، نوار عضله ، نوار عصب ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم

6- هزینه جراحی های مجاز .

7- هزینه رفع عیوب انکساری چشم ( برای هر دو چشم )

 هزیمه آمبولانس ( داخل و خارج شهر )