بيمه حوادث | خدمات بیمه ای بهمن
بيمه حوادث

بيمه حوادث

بیمه حوادث قراردادی که بر اساس آن بیمه گر متعهد می شود در مقابل دریافت حق بیمه پوششهای ذیل را ارائه و در صورت وقوع حادثه ،

مبلغ تعیین شده در قرارداد را به فرد یا افرادی که از طرف او انتخاب می شوند ( ذینفع )بپردازند .

1 – فوت به علت حادثه

2 – نقص عضو جزئی و کلی

3 – از کار افتادگی دائم

4 – هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

5 – غرامت روزانه عمومی یا غرامت روزانه بستری بیمارستانی بعلت از کار افتادگی موقت ناشی از حادثه

انواع بیمه حوادث :

  - حوادث گروهی

 -  حوادث انفرادی

 -  حوادث خانواده